ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal
 

Зразки оформлення літератури

Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком «Список використаних джерел та літератури» (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до вимог ВАК (Бюлетень № 5 за 2009 р, № 3 за 2010 р.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Кузнецов В. Г. Научное наследие Женевской лингвистической школы / В. Г. Кузнецов. — М.. Знак, 2010. — Studia philologica. — 368 с.
2. Кравченко А. В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка / А. В. Кравченко. — Иркутск: Издание ОГУП "Иркутская областная типография № 1", 2001. — 261с.
3. Maturana Humberto R. Biology of Language. The Epistemology of Reality / Humberto R. Maturana // [Psychology and Biology of Language and Thought / G. Miller, E. Lenneberg (еds.)]. — New York. Academic Press, 1978. — Р. 27–63.
4. Методи аналізу тексту: [зб. наук. праць] / наук. ред. В. В. Левицький та ін. — Чернівці. ЧНУ, 2009. — 350 с.

Список використаних джерел та літератури дублюється латиницею наступним чином: після заголовку REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) розташовується список, у якому вся інформація транслітерується, а назва джерела додатково перекладається англійською мовою та розміщується після транслітерованої назви в квадратних дужках:

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED)

1. Кuznetsov V. G. Nauchnoye naslediye Zhenevskoy lingvisticheskoy shkoly [Scientific heritage of Jeneva linguistic school] / V. G. Кuznetsov. — М. Znak, 2010. — Studia philologica. — 368 s.
2. Кravchenko А. V. Znak, znacheniye, znaniye. Оcherk коgnitivnoy filosofii yazyka [Sign, meaning, knowledge. Essay of cognitive philosophy of language] / А. V. Кrаvchеnко. — Irkutsk. Izdaniye ОGUP "Irkutskaya oblastnaya tipografiya № 1", 2001. — 261 s.
3. Maturana Humberto R. Biology of Language. The Epistemology of Reality / Humberto R. Maturana // [Psychology and Biology of Language and Thought / G. Miller, E. Lenneberg (еds.)]. — New York. Academic Press, 1978. — Р. 27–63.
4. Меtody analizu tekstu [Methods of text analysis]. [zb. nauk. prats] / nauk. red. V. V. Lеvytskyi tа іn. — Chernivtsi. ChNU, 2009. — 350 s.
Головна | Про нас | Статті | Авторам | Контакти
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University