Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. ISSN 2076-6173
ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка

Issue 1 (1998)


Дубасенюк О. А.  Мотиваційні чинники професійного становлення вчителя / О. А. Дубасенюк // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 3—8.
На основі експериментального матеріалу аналізуються мотиваційні чинники професійного становлення вчителя-вихователя, зокрема, розглядаються мотиви вибору і привабливості педагогічної професії, мотиви продовження педагогічної діяльності та їх динаміка залежно від рівня продуктивності виховної діяльності.
Text of the article: 98doapsv.zip

Грінченко Г. Ф.  Моральне виховання молодших школярів / Г. Ф. Грінченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 9—12.
У статті мова йде про особливості морального виховання молодших школярів та причини, які ускладнюють цей процес. Показано взаємодію основних чинників, що сприяють успішному здійсненню цього важливого завдання, та роль сучасного вчителя в формуванні високої моральності.
Text of the article: 98ggfmsh.zip

Ленчук І. Г.  Методологічні засади зображень в аксонометрії. Многогранники / І. Г. Ленчук // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 1313—19.
Обґрунтовується вибір методу зображень стереометричних тіл за умов впровадження в геометрії нових інформаційних технологій навчання. Алгоритмізовано виконання проеційних креслень многогранників.
Text of the article: 98ligzam.zip

Онищенко Ю. К.  Кількісні відношення речовин, що реагують, – основна ідея розв’язування задач в курсі загальної та неорганічної хімії / Ю. К. Онищенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 20—22.
Розглядаються проблеми щодо розв’язування студентами задач із загальної та неорганічної хімії вищих навчальних закладів. Пропонується основний підхід для розв’язування більшості хімічних задач.
Text of the article: 98oyuknh.zip

Вітюк О. В.  Реалізація обчислень аналітичних виразів у програмуванні / О. В. Вітюк // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 23—26.
Розроблено і алгоритмізовано метод обчислень будь-яких аналітичних виразів на етапі виконання програм для ПК, що мають навчаючий та прикладний характер.
Text of the article: 98vovavp.zip

Семенець С. П.  Щодо використання педагогічного програмного засобу «GRAN1» при вивченні курсу алгебри і початків аналізу / С. П. Семенець // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 27—30.
Проілюстровано використання педагогічного програмного засобу «GRAN 1», що сприяє якісному формуванню провідних понять математичного аналізу (границя, неперервність, диференційовність) на наочно-інтуїтивному рівні, самостійному «відкриттю» учнями деяких властивостей, правил, теорем, наводить спосіб розв’язування тієї чи іншої задачі або прикладу, значно скорочує розв’язання непростих завдань на доведення, дослідження, дозволяє проводити дослідження самими учнями, швидко перевіряти правильність висунутих гіпотез.
Text of the article: 98sspapa.zip

Мисечко Є. М.  Формування у майбутніх учителів методичних умінь розв’язувати задачі з фізики / Є. М. Мисечко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 31—34.
У статті висвітлюються питання формування у майбутніх учителів методичних умінь розв’язувати задачі з фізики. Детально розглянуто етапи розв’язання фізичної задачі, подано узагальнену схему.
Text of the article: 98memrzf.zip

Міхеєв В. В.  Структурування й алгоритмізація шкільної геометрії як основа інформатизації вивчення курсу / В. В. Міхеєв // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 35—38.
В статті розглядаються та ілюструються на прикладах можливі підходи до структурування й алгоритмізації навчання математиці при створенні педагогічних програмних засобів зі шкільної геометрії.
Text of the article: 98mvvivk.zip

Коломійцев О. П.  Поняття слідування в шкільному курсі математики / О. П. Коломійцев // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 39—41.
Проаналізована спроба введення поняття слідування в шкільній курс математики в 70-х роках. Розглянуті питання введення поняття слідування в сучасний шкільний курс математики.
Text of the article: 98kopkma.zip

Дмитрієва С. М.  Психологічні особливості педагогічної взаємодії викладача і студентів у навчанні / С. М. Дмитрієва // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 42—75.
Аналізуються психологічні особливості взаємодії викладача і студентів у навчанні: ціннісний внесок викладача у діяльність студентської групи, його авторитетність, задоволеність партнерів по спілкуванню своїми стосунками, адекватність їх взаєморозуміння.
Text of the article: 98dsmvsn.zip

Кобзар Т. Л.  Комунікативна компетентність: психологічний підхід до проблеми / Т. Л. Кобзар // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 46—49.
Аналізуються різні підходи у вітчизняній та зарубіжній психології до розуміння комунікативної компетентності особистості як інтегральної характеристики її спілкування з суб’єктами взаємодії. На основі цього аналізу пропонується власне бачення суті комунікативної компетентності шкільного психолога, яке дало можливість розробити гіпотетичну модель цього складного психологічного утворення та експериментально її перевірити.
Text of the article: 98ktlppp.zip

Білоус Н. М.  Підготовка студентів вузу до викладання літератури як мистецтва слова / Н. М. Білоус // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 50—52.
Розглядається естетична природа літератури та особливості художнього сприймання в контексті ефективної підготовки учителя літератури у вузі.
Text of the article: 98bnmlms.zip

Музика О. Л.  Суб’єктно-ціннісна детермінація творчої обдарованості / О. Л. Музика // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 53—57.
Процес становлення творчо обдарованої особистості розглядається з позицій суб’єктно-ціннісного аналізу. Обґрунтовується доцільність застосування поняття “суб’єктні цінності” як одиниці дослідження творчої обдарованості.
Text of the article: 98moldto.zip

Виговська Л. П.  Біологічні передумови виникнення емпатії у Homo Sapiens / Л. П. Виговська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 58—62.
З позицій еволюційного підходу розглянуто умови виникнення та динаміки емпатійних явищ у філогенезі. Досліджено механізми ситуаційного та онтогенетичного розвитку елементарної емпатії.
Text of the article: 98vlpehs.zip

Кривонос О. М.  Об’ємні зображення функцій двох змінних та просторових фігур / О. М. Кривонос // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 63—65.
Створено пакет програмного забезпечення уроків геометрії та математичного аналізу шкільного курсу математики та відповідних навчальних курсів вищої школи.
Text of the article: 98komzpf.zip

Левківський М. В.  Педагогічна система А. С. Макаренка: міфи і реальність / М. В. Левківський // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 66—69.
Минуло 110 років від дня народження А. С. Макаренка, видатного радянського педагога. Оцінка його творчості в останні роки є неоднозначною. Автором зроблена спроба стисло, без ідеологічних нашарувань, об'єктивно проаналізувати його творчу діяльність та доробок.
Text of the article: 98lmvmmr.zip

Монастирецький Л. С.  В. Земляк - співець рідної сторони (до 75-річчя від дня народження В. Земляка) / Л. С. Монастирецький // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 70—72.
У статті простежується житомирський період становлення В.Земляка як письменника і публіциста. Автор наводить ряд цікавих фактів, що доповнюють творчий портрет відомого українського майстра слова, лауреата Державної премії ім. Т.Г. Шевченка В.С. Земляка.
Text of the article: 98mlssrs.zip

Usatenko T. N.  Realisation of the text category of modality within the syntactic construction with cumulative phrase (on the material of emotive prose) / T. N. Usatenko // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 73—78.
У статті йдеться про модальність синтаксичних структур у художньому тексті. Розглядаються зв’язки модального значення, яке реалізується за допомогою конструкції з приєднаним після крапки сегментом, та її стилістичного значення.
Text of the article: 98utnwcp.zip

Костюк Н. Г.  Метафора як один iз засобiв утворення термiнiв у радiоелектронiцi / Н. Г. Костюк // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 79—83.
Розкрито тенденції розвитку метафори, етапи становлення термiна-метафори, дана класифікація семантичних груп відповідно до понять “донори - реципієнти”.
Text of the article: 98kngutr.zip

Котнюк Л. Г.  Звуконаслідування в англійській мові / Л. Г. Котнюк // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 84—87.
В статті аналізуються лексико-граматичні засоби відтворення звуків навколишнього середовища в англійській мові, а також розглядається правомірність тлумачення таких слів в англійських словниках, як вигуків або іменників, дієслів, прикметників і прислівників.
Text of the article: 98klgzam.zip

Кузніцова І. В.  Семантичний простір художнього тексту та імена персонажів / І. В. Кузніцова // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 88—90.
Висвітлюються особливості семантичних процесів у тексті при використанні алюзій різних видів, які аналізуються, а також роль цих алюзій у побудові семантичного простору тексту роману Г. Гріна "Монсеньйор Кіхот".
Text of the article: 98kivtip.zip

Іващенко О. М.  Житомирська земля за часів Київської Русі / О. М. Іващенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 91—96.
На основі літописів і досягнень сучасної історичної науки відтворена історія житомирської землі та людей, які жили на ній у ті далекі часи.
Text of the article: 98iomckr.zip

Стадниченко А. П.  Малакотоксикологія, її завдання та основні проблеми / А. П. Стадниченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 97—100.
Обговорюються предмет, об’єкт, основні завдання і проблеми нової галузі водної токсикології - малакотоксикології
Text of the article: 98sapzop.zip

Мельниченко Р. К.  Каріотипи Unio Pictorum та U.Conus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) / Р. К. Мельниченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 101—102.
Вивчено каріотипи двох видів молюсків роду Unio. Визначено диплоїдне число хромосом (2n), їх морфологію та основне число (NF). Вказано відсоток метафазних пластинок з модальним числом хромосом.
Text of the article: 98mrkpuk.zip

Гарбар О. В.  Хромосоми ставковиків (Pulmonata, Lymnaeidae) з центрального Полісся / О. В. Гарбар // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 103—104.
Дослiджено кiлькiсть i морфологiю хромосом Lymnaea stagnalis та L.patula. Хромосомна формула L.stagnalis: 2n = 6m+10sm+20t = 36. Основне число NF=52. Хромосомна формула L.patula: 2n = 22m+ 12sm = 34. Основне число NF = 68.
Text of the article: 98govlcp.zip

Градовський В. М.  До фауни та екології Lithoglyphidae Правобережної України / В. М. Градовський // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 105—106.
Досліджено якісний склад гребінчасто-зябрових молюсків родини Lithaglyphidae України. Наведено відомості про їх поширення та екологію.
Text of the article: 98gbmlpu.zip

Ляшенко Б. М.  Обчислення власних значень рівняння Шредінгера з потенціалом методом двосторонньої апроксимації / Б. М. Ляшенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 107—109.
Пропонується метод двосторонньої апроксимації для відшукування з гарантованою точністю власних значень оператора Шредінгера зі згаданим у назві роботи потенціалом.
Text of the article: 98lbmmda.zip

Мордовець М. Т.  Найпоширеніші нукліди - продукти роботи ядерного реактора (через 12 років після Чорнобиля) / М. Т. Мордовець // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 1. — P. 110—113.
Запропоновано розподіли продуктів поділу ядер Урану за масовим та зарядовим числами, які залишились на прилеглих до ЧАЕС територіях після аварії на 4 блоці. Розглянуто ймовірні місця дислокації та шляхи міграції радіонуклідів за 12 років.
Text of the article: 98mmtyar.zip
Home | About Us | Articles | Useful Info | Contacts
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University