Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. ISSN 2076-6173
ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка

Issue 2 (1998)


Іванченко А. В.  А. С. Макаренко про мету й засоби виховання / А. В. Іванченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 3—6.
Проблема мети й засобів виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка розглядається автором як співзвучна вимогам Концепції виховання дітей та молоді в системі освіти сучасної Української незалежної держави.
Text of the article: 98iavmzv.zip

Мисечко Є. М.  Формування методичної компетентності майбутнього вчителя в процесі розв’язування фізичних задач / Є. М. Мисечко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 7—13.
У статті висвітлюються питання формування у майбутніх учителів методичних умінь розв’язувати задачі з фізики. Детально розглянуто розв’язання конкретної фізичної задачі, подано граф-схему логічного розв'язку.
Text of the article: 98memrfz.zip

Дмитрієва С. М.  Особливості розуміння викладачами і студентами проблеми педагогічної співтворчості / С. М. Дмитрієва // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 14—17.
У статті аналізуються особливості розуміння викладачами і студентами різних аспектів їх педагогічної співтворчості у навчальному процесі: психологічного змісту спільної творчості, основних умов її організації, "бар’єрів", які перешкоджають її успішному здійсненню.
Text of the article: 98dcmpps.zip

Музика О. Л.  Механізми психологічного захисту в усній народній творчості / О. Л. Музика // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 18—23.
Виявлено деякі особливості психологічного захисту в усній народній творчості й намічено шляхи подальших досліджень цього феномена.
Text of the article: 98molunt.zip

Музика О. О.  Категорії активності й діяльності у дослідженні мотивації творчості / О. О. Музика // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 24—27.
Аналізуються особливості використання у психології категорій діяльності та активності. Обґрунтовується доцільність застосування категорії активності для характеристики мотивації творчих процесів.
Text of the article: 98moodmt.zip

Максимець С. М.  Розвиток емпатійності як умови соціально-психологічної адаптації молодих учителів / С. М. Максимець // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 28—30.
Досліджується проблема емпатійності студентів педвузу як фактора їх подальшої соціальної та професійної адаптації. Розглядаються шляхи розвитку емпатійності майбутніх учителів.
Text of the article: 98msmamv.zip

Рихальська О. Г.  Психосемантичний підхід та його застосування до дослідження життєтворчої антиципації особистості / О. Г. Рихальська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 31—35.
Cтаття присвячена розвитку психосемантичного підходу. Аналізуються поняття конструкта, гіперконструкта, інтеркореляційних та імовірнісних зв’язків, узагальнюються та доповнюються методичні прийоми вивчення систем особистих конструктів. Обговорення вказаних проблем ведеться на матеріалі життєтворчої антиципації.
Text of the article: 98rogzao.zip

Семенець С. П.  Методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення учнів старших класів / С. П. Семенець // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 36—39.
У статті виділені методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики, додержання яких сприяє, як експериментально перевірено автором, формуванню та розвитку продуктивного мислення старшокласників.
Text of the article: 98sspusk.zip

Міхеєв В. В.  Логічні та розвиваючі ігри при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових та середніх класах основної школи / В. В. Міхеєв // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 40—43.
В статті розглядається проблема введення та вивчення предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки” в початкових та середніх класах основної школи.
Text of the article: 98mvvosh.zip

Липко Л. А.  Комп’ютер як перспективний засіб розв’язання деяких проблем викладання математики в загальноосвітній школі / Л. А. Липко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 44—47.
Розглянуто психолого-педагогічні проблеми викладання математики в загальноосвітній школі. Для вивчення елементів математичного аналізу пропонується комп’ютерна навчаючо-контролююча програма. Наведено принципи побудови програми, підбору тестів та системи вправ, методів контролю рівня знань учнів.
Text of the article: 98llazsh.zip

Ленчук І. Г.  Методологічні засади зображень в аксонометрії. Тіла обертання / І. Г. Ленчук // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 48—54.
Обґрунтовуються основи виконання в ортогональних проекціях вірних і наочних зображень тіл обертання. Майже очевидні проеційні взаємозалежності спонукають до створення тривіальних побудовних алгоритмів
Text of the article: 98ligato.zip

Вещицький П. А.  Формування понять простору і часу в учнів при вивченні курсу фізики / П. А. Вещицький // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 55—57.
В статті освітлюються питання формування в школярів наукового світогляду в процесі вивчення шкільного курсу фізики. Показано, на якому матеріалі з фізики розкриваються основні властивості простору і часу, зв’язок між ними і рухомою матерією.
Text of the article: 98vpavkf.zip

Пастовенський О. В.  Вивчення MS DOS і Norton Commander у школі / О. В. Пастовенський // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 58—60.
Пропонуються методичні поради для організації роботи школярів у групі при вивченні MS DOS і Norton Commander на основі використання системних дискет і орієнтованих на їх файлову систему посібників.
Text of the article: 98povcsh.zip

Мірошниченко О. А.  Соціально-психологічний тренінг як засіб формування моральних якостей майбутнього вчителя / О. А. Мірошниченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 61—64.
В статті аналізуються методичні основи проведення соціально-психологічного тренінгу зі студентами з метою формування у них соціально значимих якостей особистості майбутнього вчителя.
Text of the article: 98moamav.zip

Сипченко І. В.  Значення досвіду художньо-педагогічного спілкування у професійному становленні майбутнього вчителя / І. В. Сипченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 65—67.
Визначені особливості досвіду художньо-педагогічного спілкування як важливого чинника професійного становлення майбутнього вчителя музики; розкривається його взаємозв’язок зі структурними компонентами художньо-педагогічної діяльності.
Text of the article: 98sivsmv.zip

Король Л. М.  Дослідження особливостей емпатійності молодших школярів / Л. М. Король // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 68—71.
На основі адаптованих психодіагностичних методик виявлені особливості емпатійного ставлення молодших школярів до дорослого, однолітка, тварини, природи в цілому.
Text of the article: 98klmmsh.zip

Міненко Л. М.  Організація спостережень у природі з мовленнєвою метою / Л. М. Міненко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 72—75.
У статті розглянуто структуру спостереження у природі як джерела мовленнєвого розвитку молодших школярів.
Text of the article: 98mlmpmm.zip

Грибан Г. П.  Активізація навчально-виховної роботи як засіб поліпшення дисциплінованості та успішності учнівської молоді у процесі занять фізичною культурою та спортом (На прикладі роботи Житомирської ДЮСШ при школі-інтернаті для дітей-сиріт) / Г. П. Грибан // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 76—78.
Стаття знайомить із деякими питаннями спільної роботи колективу дитячо-юнацької спортивної школи з вихователями та вчителями школи-інтернату для дітей-сиріт. Розглядаються питання впливу систематичних занять фізичною культурою і спортом на стан здоров’я та поведінку дітей, активізацію їх розумової діяльності, формування позитивних рис характеру та особистості підлітка.
Text of the article: 98ggpfks.zip

Айунц Л. Р.  Системно-структурний зміст сучасної фізичної і спортивної підготовки / Л. Р. Айунц // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 79—81.
На основі науково-методичних уявлень розроблена схема складних взаємодій та взаємозв’язку між окремими компонентами, що складають суть системи.
Text of the article: 98alrfsp.zip

Виговська Л. П.  Механізми ситуативного розвитку елементарної емпатії / Л. П. Виговська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 82—85.
З позицій еволюційного підходу розглянуто умови виникнення та динаміки емпатійних явищ у філогенезі. Досліджено механізми ситуаційного та онтогенетичного розвитку елементарної емпатії.
Text of the article: 98vlpree.zip

Тарасов В. Г.  Елементи теорії графів на уроках математики у початковій школі / В. Г. Тарасов // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 86—89.
В роботі розглядаються можливості використання елементів теорії графів з метою підвищення якості навчання математики у початковій школі.
Text of the article: 98tvgpsh.zip

Гніда Г. П.  Читацькі інтереси молодших школярів / Г. П. Гніда // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 90—91.
У статті розглядається проблема ролі читання художньої літератури для формування особистості молодшого школяра. На матеріалі дослідження виявлені читацькі інтереси дітей, місце читання в проведенні вільного часу школярами.
Text of the article: 98ggpmsh.zip

Сасина В. П.  Словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века / В. П. Сасина // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 92—99.
Рассматриваются словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века. Уточняются понятия компаративных эпитетов и предлагаются их классификации.
Text of the article: 98svprpv.zip

Шевчук Т. О.  Використання творів І. Огієнка як дидактичного засобу формування мовно-національної свідомості майбутніх учителів-словесників / Т. О. Шевчук // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 100—102.
У статті розглядаються можливості використання творів І. Огієнка під час вивчення сучасної української мови у вузі. Пропонується система вправ, розроблена на основі текстів І.Огієнка й спрямована на формування мовно-національної свідомості майбутніх учителів-словесників.
Text of the article: 98shtous.zip

Сингаївська А. В.  Семантичні особливості дієслів із проспективними темпоральними семами / А. В. Сингаївська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 103—106.
У статті розглядаються дієслова сучасної англійської мови – предикати пропозиційного відношення, які прогнозують темпоральну перспективу залежній пропозиції.
Text of the article: 98savpts.zip

Казачэнка Т. М.  Лексіка сацыяльнай накіраванасці ў беларускіх граматах ранняга перыяду / Т. М. Казачэнка // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 107—109.
У статті аналізується лексика білоруської мови у період формування білоруської народності – за ткстами кацелярсько-юридичних документів (час ХІV – поч.XVI ст.), тісно пов’язаними з мовною практикою того часу. Показано, що в основі своїй ця лексика – питома білоруська, позначена етимологічною однорідністю
Text of the article: 98ktmgrp.zip

Голубовська І. В.  Художня трансформація християнських мотивів у прозі Наталени Королевої / І. В. Голубовська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 110—112.
У статті розглядаються проблеми художньої трансформації християнських мотивів і образів у прозі “призабутої” письменниці Н. Королевої, аналізуються авторські художні прийоми моделювання євангельських притч і систем (на прикладі збірки “Во дні они”)
Text of the article: 98givpnk.zip

Іващенко О. М.  Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби / О. М. Іващенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 113—118.
На основі літописів і досягнень сучасної історичної науки відтворена історія житомирської землі та людей, які жили на ній в XIII – першій половині XVI ст.
Text of the article: 98iomnld.zip

Вергун О. М.  Політичне лідерство / О. М. Вергун // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 119—122.
Розглядаються проблеми політичного лідерства через призму правлячої еліти, співвідношення понять “політична влада”, “авторитет”, “політичні відносини”.
Text of the article: 98vompol.zip

Щербаков О. М.  Особливості електроосаждения хромових покриттів із розчинів хромового ангідриду / О. М. Щербаков // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 123—125.
Вимірюванням маси хромових покриттів та рентгеноелектронним методом показано, що в 2,5молярному розчині CrO3 механізм катодного відновлення аніонів Сr(VІ) до металічного Сr змінюється при підвищенні температур в інтервалі 35-40С. При концентрації добавок H2SO4 від 0,01 до 0,015 моль /л відбувається перехід від оксидної фази покриття до металічної. Швидкість електроосадження хрому максимальна при концентрації H2SO4 0,02-0,025 моль/л.
Text of the article: 98schrha.zip

Цілинко М. Г.  Два методи вимірювання індуктивності котушки / М. Г. Цілинко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 126—129.
Розглянуто два оригінальні методи вимірювання індуктивності котушки. Пропонується прилад власної конструкції для вимірювання кількості електрики.
Text of the article: 98cmgvik.zip

Вітюк О. В.  Дослідження логічних виразів на істинність / О. В. Вітюк // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 130—132.
Розроблено і алгоритмізовано метод дослідження логічних виразів алгебри висловлень з використанням ПК.
Text of the article: 98vovlpi.zip

Янович Л. М.  Фауна та екологія перлівницевих (Mollusca: Вivalvia: Unionidae) Центрального Полісся / Л. М. Янович // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1998. — № 2. — P. 133—136.
Встановлено, що фауна молюсків родини перлівницевих (Unionidae) на Центральному Поліссі представлена 16 видами, які відносяться до 3 підродин - Unioninae, Pseudanodontinae, Anodontinae. Вперше для Центрального Полісся вказана Batavusiana irenjensis. Установлена зустрічальність всіх видів молюсків та проведене порівняння за допомогою індекса фауністичної подібності фаун басейнів головних річок Центрального Полісся - Тетерева, Ужа, Уборті, Случі. Описані особливості екології поліських перлівницевих.
Text of the article: 98yalmcp.zip
Home | About Us | Articles | Useful Info | Contacts
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University