Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. ISSN 2076-6173
ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка

Issue 3 (1999)


Іващенко О. М.  З історії Житомирського педагогічного інституту (1919-1929 рр.) / О. М. Іващенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 3—8.
На основі архівних матеріалів та періодичної преси відтворена історія організації та діяльності Житомирського педагогічного інституту в перше десятиріччя свого існування.
Text of the article: 99iomzpi.zip

Іванченко А. В.  Концепції соціалізації особистості у західній педагогіці другої половини ХХ століття / А. В. Іванченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 9—13.
У статті здійснено аналіз сучасних світових концепцій соціалізації особистості: технократичних, авторитарного раціоналізму, психоаналітичної, неогуманістичної.
Text of the article: 99iavpdp.zip

Левківський М. В.  Нові навчальні технології / М. В. Левківський // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 14—18.
Розглядаються найбільш відомі в сучасній теорії й практиці найновіші навчальні технології (в загальноосвітній та вищій школі)
Text of the article: 99lmvnnt.zip

Дубасенюк О. А.  Факторний аналіз виховної діяльності педагога загальноосвітньої школи / О. А. Дубасенюк // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 19—23.
Розглядається факторна структура виховної діяльності педагогів загальноосвітньої школи в двох діяльнісних підпросторах. Подається аналіз показників для визначення оптимальних факторних рішень.
Text of the article: 99doazsh.zip

Рудницька Н. Ю.  Тенденції та суттєві особливості вивчення краєзнавства учнями початкових шкіл Волині (20-ті рр. ХХ ст.) / Н. Ю. Рудницька // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 24—27.
У статті розглянуто особливості вивчення краєзнавства учнями початкових шкіл Волині в 20-тих рр. ХХ ст. Запропонований дидактичний аналіз змісту краєзнавчих тем і виділені домінуючі тенденції.
Text of the article: 99pnushv.zip

Баранівська А. Ф.  Про використання деяких педагогічних принципів при викладанні математики / А. Ф. Баранівська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 28—30.
В статті розглядаються два методи навчання — алгоритмічний і понятійний, їх використання в процесі вивчення математики, встановлюється зв’язок між ними.
Text of the article: 99bafpvm.zip

Міхеєв В. В.  Використання багатопрофільної комп’ютерної системи лінійного тестування в процесі навчання / В. В. Міхеєв // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 31—33.
В статті описано призначення, функції та застосування багатопрофільної комп’ютерної системи лінійного тестування в процесі навчання.
Text of the article: 99mvvtpn.zip

Семенець С. П.  Функціональні рівняння як засіб введення елементарних функцій у курсі алгебри і початків аналізу / С. П. Семенець // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 34—36.
У статті наведено спосіб введення елементарних функцій, що вивчаються в курсі алгебри і початків аналізу загальноосвітньої школи, як розв’язків деяких функціональних рівнянь.
Text of the article: 99sspapa.zip

Мисечко Є. М.  Дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя / Є. М. Мисечко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 37—41.
На основі теоретичних досліджень і проведеного педагогічного експерименту аналізуються спеціальні дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя.
Text of the article: 99maepkv.zip

Бех І. Д.  Особистісно зорієнтоване виховання: стратегія проектування / І. Д. Бех // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 42—43.
У статті викладене теоретико-методологічне обґрунтування суттєвих компонентів виховання
Text of the article: 99bidvsp.zip

Гужанова Т. С.  Культура спілкування як засіб гуманізації стосунків між учнями / Т. С. Гужанова // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 44—45.
Автор порушує питання виховання культури спілкування між учнями та накреслює шляхи їх вирішення.
Text of the article: 99gtcgsu.zip

Ілліна О. В.  Формування у майбутнього вчителя організаторських умінь / О. В. Ілліна // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 46—49.
У статті розглянута проблема формування організаторських умінь у майбутніх учителів. Запропонований аналіз її розв’язання шляхом застосування педагогічних задач.
Text of the article: 99iovvov.zip

Ковальчук В. А.  Педагогічні передумови виникнення соціально-педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя / В. А. Ковальчук // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 50—53.
Розглядається процес розгортання соціально-педагогічної ситуації, перетворення її в соціально-педагогічну задачу в професійній діяльності вчителя. Аналізуються також особливості становлення соціально-педагогічної ситуації в різних соціокультурних, освітніх, вікових умовах.
Text of the article: 99kvapdv.zip

Антонова О. Є.  Історичний аспект становлення системи базових педагогічних знань у психолого-педагогічній та філософській літературі XVIII - ХІХ століть / О. Є. Антонова // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 54—58.
У статті аналізуються головні етапи становлення системи базових педагогічних знань на матеріалі історико-педагогічної літератури XVIII - ХІХ століть.
Text of the article: 99aoepfl.zip

Сидорчук Н. Г.  Категорійний аналіз поняття «самоосвітня діяльність майбутнього вчителя» / Н. Г. Сидорчук // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 59—62.
У статті здійснений категорійний аналіз поняття самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя на основі огляду науково-теоретичного доробку сучасної педагогіки та психології.
Text of the article: 99sngdmv.zip

Климова К. Я.  Роль педагогічної гри у розкритті й удосконаленні мовленнєвих здібностей майбутніх учителів початкових класів в умовах діалектного оточення / К. Я. Климова // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 64—66.
Керуючись власним досвідом роботи над подоланням діалектних помилок у мовленні студентів і сучасними досягненнями лінгводидактики, автор статті ілюстративно доводить, що педагогічний тренінг є одним з ефективних засобів впровадження гнучких педагогічних технологій у методику формування мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів.
Text of the article: 99kkyado.zip

Пуховська Л. П.  Проблеми інтеграції педагогічної освіти України в загальноєвропейський освітній простір / Л. П. Пуховська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 67—71.
Розглядається світовий досвід організації педагогічної освіти та розвитку управлінських структур. Аналізується можливість запозичення прогресивних форм розвитку педагогічних навчальних закладів Західної Європи в сучасній українській державі.
Text of the article: 99plpzop.zip

Пелешок Е. Х.  Особливості вивчення ліричних творів на уроках українського читання в початкових класах / Е. Х. Пелешок // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 72—74.
У статті розкриваються особливості роботи над ліричними віршами на уроках українського читання в початковій школі. Аналізуються проблеми, пов'язані з вивченням ліричних творів, і пропонуються шляхи їх розв'язання.
Text of the article: 99phevpk.zip

Вітвицька С. С.  Формування творчого мислення в учнів старших класів / С. С. Вітвицька // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 75—79.
У поданому матеріалі розглядається специфіка формування творчого мислення у старших школярів, подається класифікація видів мислення та методики його розвитку.
Text of the article: 99vssusk.zip

Ленчук І. Г.  Алгоритмічний підхід у побудові проекційних креслень комбінацій двох тіл / І. Г. Ленчук // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 80—84.
Обґрунтовуються алгоритми побудови зображень комбінацій стереометричних тіл як за допомогою традиційних креслярських інструментів, так і “від руки”.
Text of the article: 99ligkdt.zip

Ляшенко Б. М.  Використання ЕОМ при вивченні методу Монте-Карло розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Б. М. Ляшенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 85—88.
Створено відповідний пакет прикладних програм і розроблено методику його використання в навчальному процесі.
Text of the article: 99lbmlar.zip

Kalinina L. V.  Pre-service teacher development project: ideas and practice / L. V. Kalinina // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 89—95.
У статті розглядаються проблеми організації методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у мовному педагогічному вузі та пропонуються шляхи їх вирішення в межах системного підходу.
Text of the article: 99klvpip.zip

Квеселевич Д. І.  Порівняльна типологія інтеграції словосполучення в мовах індоєвропейської сім’ї / Д. І. Квеселевич // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 96—98.
У статті інтеграція словосполучення у складне слово розглядається як індоєвропейська мовна універсалія, що потребує порівняльно-типологічного аналізу, який до цього часу не проводився.
Text of the article: 99kdimis.zip

Потапенко С. І.  Дискурсно-когнітивне вивчення словосполучень із прийменником of в англійській мові / С. І. Потапенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 99—103.
У статті доведено, що дискурсно-когнітивний підхід дає змогу застосувати єдину термінологію на комунікативному, когнітивному та мовному рівнях і описати структуру словосполучень з прийменником of у термінах компонентів та параметрів. Виділено компонентні, компонентно-параметральні, параметрально-компонентні, параметральні словосполучення та їхні підвиди, які відрізняються своїми функціями і вживанням із артиклями.
Text of the article: 99psipam.zip

Місяць Н. К.  Проблеми упорядкування української офтальмологічної термінології / Н. К. Місяць // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 104—107.
Аналізуються шляхи утворення української офтальмологічної термінології: власні ресурси мови, запозичення. На підставі походження, форми та функцій виділяються групи офтальмологічних термінів.
Text of the article: 99mnkuot.zip

Усатенко T. М.  Конструкція з ппкс у системі стилістичних фігур художнього тексту / T. М. Усатенко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 108—115.
Стаття присвячена питанню про статус специфічної розмовної структури (конструкції з приєднаним після крапки сегментом) у художньому тексті. Розглядаються зв’язки конструкції з ППКС з існуючими стилістичними прийомами і фігурами, що їх застосовують автори художніх текстів з метою увиразнення літературних творів.
Text of the article: 99utmfht.zip

Кузніцова І. В.  Особливості характеризації персонажів у художньому тексті в термінах теорії відношень / І. В. Кузніцова // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 116—119.
У статті розглядаються особливості авторської текстової стратегії, які моделюють виникнення певного відношення читача до персонажів художнього твору.
Text of the article: 99kivttv.zip

Соколовська С. Ф.  Очужуюча сюжетобудова / С. Ф. Соколовська // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 120—123.
У статті на матеріалі сюжетобудови творів Б.Брехта досліджується ефект очуження як мистецький закон, який має свої естетичні та літературно-художні критерії і принципи, і якому належить значна роль у розвитку традиції та її поєднанні з вимогами сучасності.
Text of the article: 99sosfos.zip

Шевчук М. В.  Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки / М. В. Шевчук // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 124—129.
В статті розглянуто проблеми класифікації традиційного сюжетно-образного матеріалу. Запропонована класифікація традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки, в якій системою розподілу цих сюжетно-образних структур є виділення генетичних груп.
Text of the article: 99shmvlu.zip

Кавун О. О.  Семантико-структурна типологія англійських та українських прізвищ / О. О. Кавун // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 130—139.
У статті аналізуються основні семантичні та структурні типи англійських та українських прізвищ і пропонується їх класифікація.
Text of the article: 99kooaup.zip

Корень О. В.  Семантико-синтаксичні моделі англійських прислів’їв / О. В. Корень // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 140—144.
Розглянуті основні підходи до конструювання моделей прислів’їв, визначені вимоги до них та принципи їх побудови. Виявлені частотні та продуктивні структурно-семантичні моделі прислів’їв, їх прагматичний потенціал.
Text of the article: 99kovmap.zip

Стадниченко А. П.  Вплив чинників середовища на регуляцію білкового обміну у витушки пурпурної (Mollusca: pulmonata: Bulinidae) / А. П. Стадниченко // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 145—147.
Вивчено вплив різних концентрацій амонію нітрату (2000, 4000, 6000 мг/л) на вміст загального білка (мг/л) в гемолімфі витушки пурпурної при дії на неї різних чинників середовища абіотичної (дефіцит кисню, кисла реакція води, хронічна дія низьких доз радіонуклідів донних відкладень) і біотичної природи (трематодна інвазія та метаболіти синьо-зелених водоростей).
Text of the article: 99sapovp.zip

Гарбар О. В.  Особливості екології ставковиків (Gastropoda, Pulmonata) фауни Житомирського Полісся / О. В. Гарбар // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 148—150.
Досліджено дію на ставковиків різноманітних біотичних та абіотичних чинників середовища. Розглянуто вплив найпоширеніших антропічних чинників на кількісний та якісний склад фауни лімнеїд.
Text of the article: 99govzhp.zip

Музика О. О.  Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості / О. О. Музика // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 151—155.
У статті намічаються шляхи аналізу мотивації творчої активності обдарованої особистості.
Text of the article: 99moodmt.zip

Музика О. Л.  Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо обдарованої особистості / О. Л. Музика // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 156—160.
Обґрунтовується положення про стратегіально-ціннісну детермінацію процесу становлення творчо обдарованої особистості.
Text of the article: 99moltoo.zip

Король Л. М.  Дослідження особливостей емпатійності молодших школярів / Л. М. Король // Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Instytutu. — 1999. — № 3. — P. 161—164.
Виявлені особливості емпатійності сучасних молодших школярів, деякі психолого-педагогічні умови її формування в навчально-виховному процесі.
Text of the article: 99klmmsh.zip
Home | About Us | Articles | Useful Info | Contacts
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University