ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal
 

Порядок рецензування статей

Наукові статті, що надійшли до редакції проходять через інститут рецензування.

Форми рецензування статей: внутрішня; зовнішня.

Відповідальний редактор визначає відповідність статті профілю журналу і направляє її на рецензування двом фахівцям, докторам чи кандидатам наук, що мають близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Автору статті не повідомляють, хто є рецензентом.

Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним редактором з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

У рецензії мають бути висвітлені наступні питання:

відповідність змісту статті заявленій у назві темі;

відповідність статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;

доступність статті читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;

доцільність публікації статті з урахуванням наявних публікацій з теми;

визначення позитивних сторін і недоліків статті, виправлень та доповнень, що мають бути внесені автором;

відсутність запозичень з робіт інших дослідників без належного посилання на останніх;

висновок про можливість опублікування рукопису в журналі: "рекомендується", "рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків" або "не рекомендується".

Рецензії завіряються відповідно до порядку, встановленого в установі, де працює рецензент.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Статті авторів без наукового ступеня та аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника або фахівця з науковим ступенем у зазначеній галузі знання.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу.

Порядок розгляду статей:
  • Представлення статті для публікації вважається згодою автора на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційних сайтах НБУ імені В. І. Вернадського, ЖДУ імені Івана Франка, наукового журналу "Вісник Житомирської державного університету імені Івана Франка".
  • Статті приймаються за встановленим графіком:
    • в № 1 (березень) - до 1 січня;
    • в № 2 (червень) - до 1 квітня;
    • в № 3 (вересень) - до 1 липня;
    • в № 4 (грудень) - до 1 жовтня.

У виняткових випадках, за погодженням з редакцією журналу, термін прийому статті у найближчий номер може бути продовжений, але не більше ніж на три тижні.

Статті, що надходять, розглядаються редакційною колегією протягом місяця.

Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування.

Редакційна колегія має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає автору мотивований висновок.

Редакційна колегія представляє автору безкоштовний примірник журналу, що містить опубліковану статтю.

Статті друкуються коштом авторів.

Головна | Про нас | Статті | Авторам | Контакти
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University