ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal
 

Вимоги до оформлення статей

У «Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка» публікуються оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного й експериментального характеру з різних галузей науки українською, англійською, російською та польською мовами.

До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які містять: 1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.

Технічні параметри: формат А4, поля — 3 см. Відступ абзацу — 0,5 см, інтервал між абзацами — 0 см. Гарнітура Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів, інтервал одинарний. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано уникати набору тексту лише великими літерами. Використовуються прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Рисунки нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation Editor, вставляються в таблицю.

Обсяг статті — від 0,5 до 0,8 др. арк. (від 4 до 10 стор.).

Матеріали розташовуються у наступній послідовності (див. зразок): індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом); ініціали та прізвище автора / авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним шрифтом); вчене звання, вчений ступінь, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм); місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац в дужках з вирівнюванням за правим краєм); персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм); ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org/; назва статті (жирний шрифт, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром); анотація статті (6 рядків) українською мовою (курсив, абзац з вирівнюванням за центром) з ключовими словами після анотації з абзацу; текст статті; список використаних джерел та літератури (назва списку жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у порядку посилання у статті та оформлених відповідно до вимог ВАК України (не більше десяти джерел, окрім публікацій історичного характеру); транслітерований список джерел та літератури; прізвище автора, назва та анотація статті російською мовою з ключовими словами ідентична українській. Прізвище автора, назва та анотація статті англійською мовою (250 слів) за наступним планом: постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки, ключові слова з абзацу; для статей польською мовою додатково прізвище автора, назва статті, анотація мовою оригіналу з ключовими словами ідентична українській.

Рукопис надсилається на адресу sekretar.visnyk@gmail.com або подається особисто з підписаною автором роздруківкою коректору Примак О. В. (ауд. 204 центрального корпусу, тел. +380 93 710-29-66).

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог та вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 № 7-051/1, до друку не приймаються.

Друк статей здійснюється коштом авторів (контактна особа Бірук Н. П.).

Якщо стаття є результатом проекту, фінансованого певною установою, цей факт обов’язково зазначається автором. Матеріали рецензуються протягом місяця, після чого автор повідомляється про рішення редколегії відносно публікації статті.

Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування є анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації крім тих, що зазначені у цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані у науковому журналі.

Зразок оформлення статті

УДК 378(09)(477.4/7)''19/20''

Н. А. Сейко,
доктор педагогічних наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
seiko@zu.edu.ua
ORCID: 0000-0001-7985-341Н

Проблема доброчинності в Україні на сторінках ’’Журналу міністерства народної освіти’’ (друга половина ХІХ століття).

У статті представлено... З’ясовано... Обґрунтовано...

Ключові слова: доброчинність, освіта, стипендія, система фондів.

 Текст статті. Текст статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Сейко Н. А. Доброчинність у сфері освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) : Київський учбовий округ : [монографія] / Н. А. Сейко. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 228–232.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)

  1. Seiko N. A. Dobrochynnist' u sferi osvity Ukrainy (XIX – pochatok XX stolottia) [Charity in Ukraine in the Sphere of Education in Ukraine (XIX – the Beginning of the XX Century)] : dys. … dokt. ped. nauk : 13.00.05 / Seiko Nataliia Andriivna. – Lugans'k, 2009. – 668 s.

Seiko N. A. The Issue of Charity in Ukraine on the Pages of the ’’Folk Education Ministry Journal’’
(the Second Half of the XIX Century).

The research deals with… The material of the research… The scientific method used … The results obtained… The conclusions made…

Key words: charity, education, scholarship, fund system

Зразки подання анотацій

Анотації статті російською та англійською мовами містять ім’я автора та назву статті (курсив). Після анотації з нового рядка розміщують ключові слова, які не повторюють назву статті. Анотації українською та російською мовами обсягом не менше 6 рядків є ідентичними:

У даній статті розкривається сутність інтеркультурологічних аспектів міжкультурного ділового спілкування як премету тренінгових занять, описується зміст поняття "європейська ділова культура". Також мова йде про необхідність формування інтеркультурологічної компетенції для фахівців, які мають іноземних ділових партнерів. Етапи проведення тренінгу та визначення тем рекомендується здійснювати відповідно до послідовності кроків розвитку ділового контакту. До того ж, даються інші методичні рекомендації щодо підготовки до міжкультурного тренінгу.

Ключові слова: ділова культура, інтеркультурологічна компетенція, діловий контакт, міжкультурний тренінг.

Копыл Г. О. Интеркультурологические аспекты делового общения как предмет межкультурного тренинга.

В данной статье раскрывается сущность интеркультурологических аспектов межкультурного делового общения как премета тренинговых занятий, описывается содержание понятия "европейская деловая культура". Также речь идет о необходимости формирования интеркультурологической компетенции для специалистов, имеющих иностранных деловых партнеров. Этапы проведения тренинга и определение тем рекомендуется осуществлять в соответствии с последовательностью шагов развития делового контакта. К тому же, даются другие методические рекомендации по подготовке к межкультурному тренингу.

Ключевые слова: деловая культура, интеркультурологическая компетенция, деловой контакт, межкультурный тренинг.

Анотація статті англійською мовою має обсяг 200-250 слів та будується за наступним планом: постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки. Після анотації розміщуються ключові слова, які не повторюють назву статті.

Seiko N. A. The Issue of Charity in Ukraine on the Pages of the ’’Folk Education Ministry Journal’’
(the Second Half of the 19th Century).

The research deals with charity issues in education of Ukraine as presented in the ''Folk Education Ministry Journal'' which was one of the most important in the educational sphere in the second half of the 19th cent. The articles containing information on charity selected from the journal in question serve as research material. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out types and character of charity in Ukraine. State, private, confessional, and local peculiarities of the charity are specified. Charity activities including a range of scholarships, dwellings for gymnasium students, prospective teachers’ training and support as well as lustration in the sphere of charity are brought into light. As a result it is proved that the “Folk Education Ministry Journal” was an important source of information for educational establishments of the Russian Empire about the charity issues in Ukraine. The latter comprised a significant component of the journal contents. The material about the development of charity in the western provinces of the Russian Empire was frequently published in the journal under investigation because the fund system in which local communities and private donators supported education was created in the first half of the 19th century in the provinces mentioned above.

Key words: charity, education, scholarship, fund system.

Головна | Про нас | Статті | Авторам | Контакти
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University